Domyślny tytuł

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Aspekty prawne windykacji po nowelizacji 2016

17 października 2016 - 18 października 2016


Szkolenie skierowane jest
do osób zajmujących się windykacją należności, które chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze aspektów prawnych regulujących dochodzenie należności. Szkolenie obejmuje zagadnienia w szczególności zwracając uwagę na nowelizację kodeksu cywilnego kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 08.09.2016 roku.

Uczestnikami szkolenia mogą być również wszystkie osoby, które prowadzą negocjacje i rozmowy z dłużnikami, a chciałyby w sposób prawidłowy, kompetentny i w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa komunikować dłużników o prawnych konsekwencjach i sankcjach.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jakie są aktualne regulacja związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej i dalszej drodze egzekucyjnej
 • w jaki sposób dochodzimy należności od małżonków dłużników lub ich spadkobierców,
 • jak wyglądają regulacje dotyczące kosztów egzekucyjnych wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w szczególności zasady i podstawy pobrania opłaty za poszukiwanie majątku i opłaty stosunkowej,
 • jaka jest kolejność zaspokajania wierzytelności,
 • jak zlikwidować zbędne koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • jakie są przepisy prawa karnego, które można wykorzystać w postępowaniach przeciwko dłużnikowi.

TRENER: Radca Prawny, Ewelina Miśko-Pawłowska – pobierz notkę trenerską.

TERMIN: 2 DNI – 17 do 18 listopada 2016, godz. 09:00 do 16:00
Miejsce szkolenia: WROCŁAW

ZAGADNIENIA

I. POZEW PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI.

 1. Określenie pozwanego (KRS, NIP, PESEL) oraz skutki niewskazania tych danych przez wierzyciela.
 2. Obowiązki sądu w razie nieokreślenia lub nieprawidłowego określenia dłużnika.
 3. Określanie adresu dłużnika:
  1. podmioty rejestrowane w KRS i obowiązek dokumentowania adresu,
  2. osoby fizyczne, pojęcie miejsca zameldowania i miejsca zamieszkania oraz brak obowiązku / niemożliwość dokumentowania miejsca zamieszkania,
  3. sankcje za podanie oczywiście nieprawdziwego miejsca zamieszkania.
 4. Praktyki sądowe w stosunku do dłużników w przypadkach korespondencji z adnotacjami „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany”, „adresat wyjechał za granicę”, „adresat zmarł”. Czy i kiedy zasadne jest zawieszanie postępowania z tych przyczyn, jak zwalczać takie postanowienia.
 5. Formułowanie żądań pozwu przez powodów pozostających w stałym stosunku prawnym z dłużnikiem (przedsiębiorstwa energetyczne, telekomunikacyjne, zarządzające lokalami) w przypadku dokonywania przez dłużnika wpłat niepokrywających całego zadłużenia (znaczenie art. 451 KC).

II. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE NA WYPADEK DŁUGOTRWAŁOŚCI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

 1. Postępowanie zabezpieczające roszczenie pieniężne przed wszczęciem właściwego procesu. Wymagania formalne, koszty i walory tego postępowania.
 2. Postępowanie zabezpieczające roszczenie niepieniężne (np. o uznanie umowy za bezskuteczną) przed wszczęciem właściwego procesu. Wymagania formalne, koszty i walory tego postępowania.
 3. Wnioski o zabezpieczenie w toku procesu.
 4. Wykonanie zabezpieczenia przez komornika sądowego (koszty i walory).

III. KLAUZULA WYKONALNOŚCI ORZECZENIA SĄDOWEGO.

 1. Prawidłowy wygląd i brzmienie klauzuli. Czym różnią się zawarte w treści terminy „orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne” i jakie są skutki nie przekreślenia tych treści przez sąd.
 2. Badanie treści klauzuli pod kątem jej kompletności.
 3. Prostowanie nieprawidłowości w treści klauzuli – tryb i koszty.
 4. Dalsze tytuły wykonawcze – koszty i celowość pozyskiwania.
 5. Rekonstrukcja utraconych tytułów wykonawczych.

 IV. KURATOR DLA DŁUŻNIKA – JEGO OBOWIĄZKI I KOSZTY.

 1. Kurator dla doręczeń korespondencji sądowej (art. 143, 144 i 802 KPC). Podstawy i koszty jego ustanowienia. Obowiązki takiego kuratora i sposób ich realizacji.
 2. Kurator do wykonywania praw dłużnika (art. 908 KPC). Podstawy i koszty jego ustanowienia.
 3. Kurator dla osób prawnych (art. 42 KC). Podstawy i koszty jego ustanowienia. Obowiązki takiego kuratora i sposób ich realizacji.
 4. Kuratorzy ustanawiani na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (art. 178 – 184 KRiO), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kuratora dla osoby nieobecnej i niemogącej prowadzić swoich spraw. Możliwość składania oświadczeń woli kształtujących prawa wierzyciela takiemu kuratorowi.

V. SPOSOBY USTALANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA DO EGZEKUCJI.

 1. Materiał źródłowy – własna dokumentacji i relacje z dłużnikiem.
 2. Materiał źródłowy – akta toczącej się sprawy sądowej (pod jakim kątem je analizować).
 3. Postępowanie o wyjawienie majątku – przesłanki formalne, koszty, ocena jakości sądowego formularza wyjawienia majątku i wezwanie dłużnika do wypełnienia formularzy autorstwa wierzyciela.
 4. Zlecenia poszukiwania majątku przez komorników sądowych. Koszty i celowość tego poszukiwania. Odzyskanie kwot przekazanych komornikowi na poszukiwanie i na pokrycie kosztów poszukiwania majątku. Zasady obliczania opłat za odnalezienie majątku a zasadność ich pobierania. Zagrożenie interesów wierzyciela i zwalczanie nieprawidłowych praktyk komorników.
 5. Zasada łączenia spraw egzekucyjnych i jej wpływ na obciążanie wierzycieli kosztami poszukiwania majątku.

VI. WPŁATY BEZPOŚREDNIE DŁUŻNIKA DO WIERZYCIELA W TRAKCIE REALIZOWANEJ EGZEKUCJI.

 1. Materialnoprawne zasady zaliczenia wpłaty w zależności od milczenia lub oświadczenia dłużnika. Protokół ustaleń z dłużnikiem.
 2. Znaczenie wpłaty dla żądania skierowanego do egzekucji. Informacja o fakcie skierowana do komornika a modyfikacja żądania egzekucyjnego.
 3. Negatywne skutki złożenia przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w części zapłaconej przez dłużnika i nieprawidłowe praktyki komorników związane z takim wnioskiem oraz sposoby ich zwalczania.
 4. Dopuszczalność odmiennego księgowania kwot przekazywanych przez komornika i wpływ takiego odmiennego księgowania na aktualizację żądania wniosku egzekucyjnego.
 5. Następstwa porozumienia z dłużnikiem co do dalszych dobrowolnych wpłat. Co właściwie daje wniosek o zawieszenie postępowania w części albo w całości.

VII. KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNYCEGO.

 1. Należność dla komornika, czyli opłata stosunkowa. Kiedy 15%, kiedy 8%, kiedy 5%.
 2. Niedopuszczalność obciążenia wierzyciela kosztami opłaty stosunkowej przez komornika z uwagi na wyłączność uprawnienia sądu
  w tym zakresie.
 3. Koszty zastępstwa prawnego w egzekucji. Powszechne w praktyce naruszenie terminu orzekania o tych kosztach i sposoby zwalczania takich orzeczeń.

VIII. PRZDAWNIENIE ROSZCZEŃ – SPOSOBY ZAWIESZANIA PRZEDAWNIENIA I BIEGU TERMINÓW

 1. Uznanie długu,
 2. Czynności dokonane przed sądem w celu dochodzenia wierzytelności.
 3. Potrącenie.
 4. Przykładowe terminy przedawnienia.

IX. PRAWO KARNE, A WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 1. Szczegółowa analiza przestępstw związanych z niezgodnym z prawem prowadzeniem windykacji należności.
 2. Przestępstwo oszustwa – doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
 3. Przestępstwo naruszenia miru domowego.
 4. Przestępstwo zmuszania do określonego zachowania.
 5. Groźby karalne.

Koszt inwestycji: 990 zł + 23% VAT za 2 dni szkoleniowe
Koszt zawiera:
– uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu
– materiały szkoleniowe
– catering
– lunch
– certyfikat ukończenia szkolenia.

Na zgłoszenia oczekuje  koordynator ds. szkoleń:

Anna Skopowska
email: a.skopowska@ckwflow.pl

pod nr telefonu 22 354 69 69

Szczegóły

Start:
17 października 2016
Koniec:
18 października 2016

Organizator

CKW Flow
Telefon:
22 354 69 69
Email:
kontakt@ckwflow.pl